Home / Adra

The Housing Justice Charter

Y Siarter Cyfiawnder Cartrefi

Will your Senedd Member sign up to a Charter created to ensure that every person in Wales has a decent home and also protects our communities and culture? Use our letter template to ask them.

A fydd eich Aelod Seneddol yn ymrwymo i Siarter a grëwyd i sicrhau bod gan bob person yng Nghymru gartref boddhaol ac sydd hefyd yn amddiffyn ein cymunedau a’n diwylliant? Defnyddiwch ein llythyr templed i ofyn iddynt.

We are calling for a fundamental rethink of housing policy, ensuring that it prioritises the social, cultural and economic needs of communities and the sustainability of the natural environment rather than the commercial interests of developers.

Rydym yn galw am ailfeddwl sylfaenol am bolisi tai, gan sicrhau ei fod yn blaenoriaethu anghenion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd cymunedau a chynaliadwyedd yr amgylchedd naturiol yn hytrach na buddiannau masnachol datblygwyr.

Get in touch: Cysylltwch:

siartercartrefi@gmail.com

07722 099 066

Follow us: Dilynwch ni:

Want to help? Hoffech Helpu?

We are a grass roots group of volunteers and community activists trying to make our government take action on issues which are so important to each and every one of us and which they seem unwilling to address. If you would like to get involved let us know.

Rydym yn grŵp o weithredwyr cymunedol a gwirfoddolwyr sy’n ceisio gwneud i’r llywodraeth weithredu ar faterion sydd mor bwysig i bob un ohonom, ac y maent yn ymddangos yn amharod i fynd i’r afael â hwy. Os hoffech ymuno gyda ni adewch i ni wybod.

Are you working to address the Housing Crisis in Wales?  A ydych yn gweithio i fynd i’r afael â’r Argyfwng Tai yng Nghymru?

Please join us at the first Wales Housing Emergency Conference in February 2023. Please register through Tocyn to be counted for complimentary lunch and refreshments. 

https://tocyn.cymru/en/event/caa73369-a19e-43d4-ae05-5de3c1f2bc70

Ymunwch â ni yng Nghynhadledd Argyfwng Tai Cymru yn Chwefror 2023 . Cofrestrwch trwy Tocyn i gael eich cyfri am ginio a lluniaeth.

https://tocyn.cymru/cy/event/caa73369-a19e-43d4-ae05-5de3c1f2bc70

Also, to be kept up to date on the campaign, please Subscribe below.

Hefyd, I gael y wybodaeth ddiweddar am yr ymgurch, tanysgrifiwch isod.

12,000

WELSH HOUSEHOLDS MADE HOMELESS IN 2018-19

https://undod.cymru/en/2020/07/03/tai-housing/

The Chartist movement is rooted in Welsh social history, this Charter addresses a fundamental issue of modern times: Housing justice.  

Mae mudiad y Siartwyr wedi’i wreiddio yn hanes cymdeithasol Cymru, mae’r Siarter hon yn mynd i’r afael â mater sylfaenol yr oes fodern: Cyfiawnder tai.