Senedd Cymru Petition / Deiseb Senedd Cymru

Wow, what an incredible reaction we are having to the launch of our petition. As I’m writing this we are getting about a signature a minute!

Protect the people of Wales – Take urgent action on the housing crisis now.

Please sign and don’t forget to share! We need 10,000 signatures which is an awful lot! Thank you so much for your support.

Waw, da ni wedi cael ymateb anhygoel ar ôl lansio ein deiseb. Wrth ysgrifennu hwn rydym yn cael tua llofnod y funud!

Amddiffynnwch bobl Cymru – cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr.

Llofnodwch a pheidiwch ag anghofio rhannu! Mae angen 10,000 o lofnodion arnom! Diolch o galon am eich cefnogaeth.

Local people are being priced out of their own communities. This is destroying our culture and language. Simply building more houses is not enough.

We call for a fundamental rethink of policy to prioritise the social, cultural and economic needs of the people of Wales in line with Cymraeg 2050 and the Well-being of Future Generations Act.

Give people a say on solving our housing crisis: implement the eight demands of the Housing Justice Charter and set up a Citizens Assembly to drive change.

Covid has shown the need for decisive Welsh Government action to deal with a major crisis. Urgent action is needed now to address our housing crisis, before local cultures and language are lost and an out of control housing market destroys urban and rural Welsh communities.

The Housing Justice Charter group is a non-party political collaboration from across Wales. We researched all the issues and solutions proposed by others and summed them up in eight achievable and positive areas for action.

Implement the Charter’s demands; use a Citizens Assembly to drive the change:

1. Declare a housing emergency in Wales
2 Create a bill to address housing inequality.
3. Protect our communities; rural and urban.
4. Protect Welsh Language and culture.
5. Reform social housing provision.
6 Urgently address the pressing issue of second home ownership.
7. Reform planning laws to respond to local housing needs.
8. Create a citizens assembly on housing.

For more on each demand see siartercartrefi.org

#argyfwngtai

Protect the people of Wales – Take urgent action on the housing crisis now – Petitions (senedd.wales)

Mae Covid-19 wedi dangos yr angen am gamau gweithredu pendant gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag argyfwng mawr. Mae angen gweithredu ar frys nawr i fynd i’r afael â’n hargyfwng tai, cyn i ddiwylliannau lleol a’r Gymraeg gael eu colli a chyn i farchnad dai ddireolaeth ddinistrio cymunedau trefol a gwledig Cymru.

Mae’r grŵp Siarter Cyfiawnder Cartrefi yn gydweithrediad gwleidyddol di-blaid ar draws Cymru. Gwnaethom ymchwilio i’r holl faterion a’r atebion a gynigiwyd gan eraill a’u crynhoi mewn wyth maes cyflawnadwy a chadarnhaol ar gyfer gweithredu.

Gweithredu gofynion y Siarter; defnyddio Cynulliad Dinasyddion i sbarduno’r newid:
1. Datgan argyfwng tai yng Nghymru
2. Creu bil i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb tai.
3. Amddiffyn ein cymunedau; rhai gwledig a threfol.
4. Amddiffyn y Gymraeg a diwylliant Cymru.
5. Diwygio darpariaeth tai cymdeithasol.
6. Mynd i’r afael â’r mater dybryd perchnogaeth ail gartrefi ar frys.
7. Diwygio cyfreithiau cynllunio i ymateb i anghenion tai lleol.
8. Creu Cynulliad Dinasyddion ar dai.

I gael mwy o wybodaeth am bob gofyniad, ewch i siartercartrefi.org

Amddiffynnwch bobl Cymru – cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr – Deisebau (senedd.cymru)

#argyfwngtai