A meeting with Senedd minister Julie James! Cyfarfod gyda Gweinidog y Senedd, Julie James!

Latest update / Diweddariad

Great news! Siarter Cartrefi have organised a meeting between eight grassroots community groups campaigning on housing issues and housing minister Julie James. We are meeting to see if we can agree the Welsh Government to enable an emergency housing conference and citizens assemblies. 

Cara Wilson from The Housing Justice Charter said;

“We hope that Welsh Government will work with us to enable citizens to participate in finding the right housing solutions for our communities as we need to draw on the whole of Welsh society to solve our problems. Citizens assemblies are a powerful tool towards engagement and action.”

We could go into how despairing we feel; how Wales has the worst child poverty figures in the UK and how that relates to housing costs; how communities in Wales are the most disempowered in the UK; how we watch as communities around us become hollowed out, but we want to focus on action and solutions to turn this around as quickly as possible.

What are citizens’ assemblies?

They have been successfully used around the world to unlock more effective action on thorny issues such as abortion in Ireland, and constitutional change in Ireland in Canada. According to Citizens Assembly UK ‘ a Citizens’ Assembly is a representative group of citizens who are selected at random from the population to learn about, deliberate upon, and make recommendations in relation to a particular issue or set of issues. It is still up to elected politicians whether or not to follow the assembly’s recommendations.’ We need to work together to deliver change.

Who is coming?

The groups represented are  Siarter Cartrefi, Cymdeithas Yr IaithUndod, Sail Cymru, Dyfodol yr IaithGorau i Gymru, Hawl I fyw AdraAcorn Aberystwyth Acorn Cardiff and Melin Drafod

Watch out for our update in June for how it all went, and  ……….Wish us well!

Newyddion gwych! Mae Siarter Cartrefi wedi trefnu cyfarfod rhwng wyth grŵp cymunedol sy’n ymgyrchu ar faterion tai a’r gweinidog tai Julie James. Rydym yn cyfarfod i weld a allwn gytuno â Llywodraeth Cymru i alluogi cynhadledd tai brys a chynulliadau dinasyddion.

Dywedodd Cara Wilson o Siarter Cyfiawnder Cartrefi ;

“Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda ni i alluogi dinasyddion i gymryd rhan mewn dod o hyd i’r atebion tai cywir i’n cymunedau gan fod angen i ni ddefnyddio cymdeithas Cymru gyfan i ddatrys ein problemau. Mae cynulliadau dinasyddion yn arf pwerus tuag at ymgysylltu a gweithredu.”

Gallem sôn am ba mor anobeithiol yr ydym yn teimlo; sut y mae gan Gymru’r ffigurau tlodi plant gwaethaf yn y DU a sut y mae hynny’n ymwneud â chostau tai; sut y mae cymunedau yng Nghymru yn cael eu datgysylltu fwyaf yn y DU; sut yr ydym yn gwylio wrth i gymunedau o’n cwmpas gael eu twyllo, ond yr ydym am ganolbwyntio ar weithredu ac atebion i newid hyn cyn gynted â phosibl.

Beth yw Cynulliadau Dinasyddion?

Fe’u defnyddiwyd yn llwyddiannus ledled y byd i ddatgloi gweithredu mwy effeithiol ar faterion dyrys fel erthyliad yn Iwerddon, a newid cyfansoddiadol yn Iwerddon yng Nghanada. Yn ôl Citizens Assembly UK mae Cynulliad Dinasyddion yn grŵp cynrychioliadol o ddinasyddion sy’n cael eu dewis ar hap o’r boblogaeth i ddysgu am fater neu set benodol o faterion, ei drafod, a gwneud argymhellion mewn perthynas â mater neu set benodol o faterion.

Pwy sy’n dod?

Y grwpiau fydd yn cael eu cynrychioli yw  Siarter Cartrefi, Cymdeithas Yr IaithUndod, Sail Cymru, Dyfodol yr IaithGorau i Gymru, Hawl I fyw AdraAcorn Aberystwyth Acorn Cardiff a Melin Drafod.

Gwyliwch allan am ein diweddariad ym mis Mehefin am sut aeth y cyfan, a ………. Dymunwch yn dda i ni!

Templates to fill in 3 important Welsh Government consultations. Templedi i lenwi 3 ymgynghoriad pwysig gan Lywodraeth Cymru.

Rhanwch plis **Please share**

To receive an email with this information in the form of Google documents so you can copy and paste, please email; siartercartrefi@gmail.com

I dderbyn e-bost gyda’r wybodaeth hon ar ffurf dogfennau Google fel y gallwch gopïo a gludo, anfonwch e-bost at; siartercartrefi@gmail.com

Dyma gamau i’ch helpu i lenwi’r 3 ymghynghoriad 1️⃣, 2️⃣ a 3️⃣ a chofiwch lenwi’r bocsys sydd gyda chroesau coch gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt.

Here are the steps to help you fill in the 3 consultations, remember to fill in the boxes with the red crosses with your name and contact details.

HOUSING CRISIS CONSULTATION templates – Deadlines 22nd February and 28th March.

Every response is counted – please send a response in!! We desperately need support for these quite promising proposals by Welsh Government.

The Welsh government is consulting on plans to deal with the housing crisis.

A quarter of all people in Wales and a third of all children already live poverty. The worst figures in the UK and its linked to housing costs.

Feel free to use these really useful templates from below  – follow link for Welsh or English versions:

Mae pob ymateb yn cael ei gyfrif – anfonwch ymateb i mewn!! Mae gwir angen cefnogaeth arnom i’r cynigion eithaf addawol hyn gan Lywodraeth Cymru.

Mae llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i ddelio â’r argyfwng tai.

Mae chwarter yr holl bobl yng Nghymru a thraean o’r holl blant eisoes yn byw tlodi. Y ffigurau gwaethaf yn y DU a’r ffigurau sy’n gysylltiedig â chostau tai.

Mae croeso i chi ddefnyddio’r templedi defnyddiol iawn isod – dilynwch y ddolen ar gyfer fersiynau Cymraeg neu Saesneg:

1. Consultation on planning legislation and policy for second homes & short-term holiday lets

email response form to: planconsultations-j@llyw.cymru

DEADLINE: 22nd February.

2. Local variation to land transaction tax rates for second homes, short-term holiday lets and potentially other additional residential properties

email response form to: TTT@llyw consultation.Cymru

DEADLINE: 22nd February.

3. Welsh language communities housing plan consultation

email response form to: unedIaithWelshLanguageUnit@gov.wales

DEADLINE: 28th March.

The future of our communities, our economy and our language is in your hands.

Mae dyfodol ein cymunedau, ein heconomi a’n hiaith yn eich dwylo chi.

Diolch o Galon, thank you.

We propose an Emergency Housing Conference to facilitate campaign and community voices. Rydym yn cynnig Cynhadledd Tai Brys i hwyluso lleisiau ymgyrchu a chymunedol.

Outline:

“Work with organisations and communities to set a vision and long-term strategy for the future of housing in Wales.” – Recommendations for Welsh Government, The Future Generations Report 2020, Housing Chapter 5 page 47. 

We endorse and encourage this recommendation. 

Background:

Ministers have often expressed their interest in hearing from the wider community with their ideas and solutions on the  housing crisis. Welsh Government has also acknowledged the wealth of knowledge and creativity in Wales. The Welsh Government is well placed to enable these voices to be heard. 

The innovative and inspirational Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 has set an important tone in Wales. Community and campaign groups can help to meet its goals by creating a format for meaningful community engagement, especially important in times of crisis. 

Proposal:

As a first step we respectfully request that the Welsh Government facilitates an emergency housing conference for community voices.  We ask that campaign groups, county councillors and others working on this housing crisis are involved. 

A joint conference team, in part made up of campaigners, would invite representatives to give presentations on the problems and their proposed solutions. Ministers would be invited to respond. We propose  that it should be chaired by the Future Generations Commissioner. The event should be solutions focussed and  should form the basis of a Citizens Assemblies programme. 

Aims:

To facilitate and include community voices in the process of finding solutions to the housing crisis.

To create a positive and dynamic working relationship between the Future Generations Commission, the Welsh Government and those working on housing in the community.

To conclude the conference with an agreed ongoing structure of working together and agreed actions.

Conclusion:

This conference is an opportunity to move to the democratisation of Housing Policy, to empower community voices and initiate a format for engagement and action.

Amlinelliad:

“Gweithio gyda sefydliadau a chymunedau i osod gweledigaeth a strategaeth hirdymor ar gyfer dyfodol tai yng Nghymru.” – Argymhelliad Polisi Tai, Pennod 5, tudalen 49 o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

Rydym yn cymeradwyo ac yn annog yr argymhelliad hwn.

Cefndir:

Mae gweinidogion yn aml wedi mynegi eu diddordeb mewn clywed gan y gymuned ehangach am eu syniadau am,  a’u datrysiadau o, yr argyfwng tai. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cydnabod cyfoeth gwybodaeth a chreadigrwydd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa dda i alluogi clywed y lleisiau hyn.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arloesol ac ysbrydoledig  a wedi creu naws bwysig yng Nghymru. Gall grwpiau cymunedol ac ymgyrchu helpu i gyflawni ei nodau trwy greu fformat ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned yn ystyrlon, sydd yn arbennig o bwysig ar adegau o argyfwng.

Cynnig:

Fel cam cyntaf gofynnwn yn barchus i Lywodraeth Cymru hwyluso cynhadledd tai brys ar gyfer lleisiau cymunedol. Gofynnwn i grwpiau ymgyrchu, cynghorwyr sir ac eraill sy’n gweithio ar yr argyfwng tai gael cymryd rhan.

Byddai tîm cynhadledd, yn rhannol yn cynnwys ymgyrchwyr, yn gwahodd cynrychiolwyr i roi cyflwyniadau ar y problemau a’u datrysiadau arfaethedig. Byddai gweinidogion yn cael eu gwahodd i ymateb. Rydym yn cynnig y dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gadeirio trafodaeth rhwng ymgyrchwyr a gweinidogion. Dylai’r digwyddiad ganolbwyntio ar atebion a gallai fod yn sail i raglen Cynulliadau Dinasyddion.

Amcanion:

Hwyluso lleisiau cymunedol yn y broses o ddod o hyd i atebion i’r argyfwng tai.

Creu perthynas waith gadarnhaol a deinamig rhwng y Comisiwn Llesiant, Llywodraeth Cymru a’r rhai sy’n gweithio ar dai yn y gymuned

I gloi’r gynhadledd gyda strwythur parhaus cytunedig o weithio gyda’n gilydd a chamau y cytunwyd arnynt.

Casgliad:

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i symud i ddemocrateiddio Polisi Tai, i rymuso lleisiau cymunedol a chychwyn trefn ar gyfer ymgysylltu a gweithredu.

Senedd Cymru Petition / Deiseb Senedd Cymru

UPDATE

A huge thank you to the 6,469 who signed the petition which closed on the 4th of December 2021.

The petition was discussed in the Senedd.

The Committee acknowledged the serious concerns raised by the petition regarding affordable housing and the negative impact on local communities across Wales. Given the complex nature of these concerns, the Committee welcomed the fact that the Local Government and Housing Committee are undertaking a detailed inquiry in this area and agreed to write to the Chair of the Committee to ask them to include the issues raised in this petition as part of their inquiry.

For more information please follow the link below.

Y DIWEDDARAF

Diolch enfawr i’r 6,469 a lofnododd y ddeiseb a ddaeth i ben ar y 4ydd o Ragfyr 2021.

Trafodwyd y ddeiseb yn y Senedd.

Cydnabu’r Pwyllgor y pryderon difrifol a godwyd gan y ddeiseb ynghylch tai fforddiadwy a’r effaith negyddol ar gymunedau lleol ledled Cymru. O ystyried natur gymhleth y pryderon hyn, croesawodd y Pwyllgor y ffaith bod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn cynnal ymchwiliad manwl i’r maes hwn, a chytunwyd i ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor i ofyn i’r Pwyllgor gynnwys y materion a godwyd yn y ddeiseb hon fel rhan o’i ymchwiliad.

Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen isod.

Wow, what an incredible reaction we are having to the launch of our petition. As I’m writing this we are getting about a signature a minute!

Protect the people of Wales – Take urgent action on the housing crisis now.

Please sign and don’t forget to share! We need 10,000 signatures which is an awful lot! Thank you so much for your support.

Waw, da ni wedi cael ymateb anhygoel ar ôl lansio ein deiseb. Wrth ysgrifennu hwn rydym yn cael tua llofnod y funud!

Amddiffynnwch bobl Cymru – cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr.

Llofnodwch a pheidiwch ag anghofio rhannu! Mae angen 10,000 o lofnodion arnom! Diolch o galon am eich cefnogaeth.

Local people are being priced out of their own communities. This is destroying our culture and language. Simply building more houses is not enough.

We call for a fundamental rethink of policy to prioritise the social, cultural and economic needs of the people of Wales in line with Cymraeg 2050 and the Well-being of Future Generations Act.

Give people a say on solving our housing crisis: implement the eight demands of the Housing Justice Charter and set up a Citizens Assembly to drive change.

Covid has shown the need for decisive Welsh Government action to deal with a major crisis. Urgent action is needed now to address our housing crisis, before local cultures and language are lost and an out of control housing market destroys urban and rural Welsh communities.

The Housing Justice Charter group is a non-party political collaboration from across Wales. We researched all the issues and solutions proposed by others and summed them up in eight achievable and positive areas for action.

Implement the Charter’s demands; use a Citizens Assembly to drive the change:

1. Declare a housing emergency in Wales
2 Create a bill to address housing inequality.
3. Protect our communities; rural and urban.
4. Protect Welsh Language and culture.
5. Reform social housing provision.
6 Urgently address the pressing issue of second home ownership.
7. Reform planning laws to respond to local housing needs.
8. Create a citizens assembly on housing.

For more on each demand see siartercartrefi.org

#argyfwngtai

Protect the people of Wales – Take urgent action on the housing crisis now – Petitions (senedd.wales)

Mae Covid-19 wedi dangos yr angen am gamau gweithredu pendant gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag argyfwng mawr. Mae angen gweithredu ar frys nawr i fynd i’r afael â’n hargyfwng tai, cyn i ddiwylliannau lleol a’r Gymraeg gael eu colli a chyn i farchnad dai ddireolaeth ddinistrio cymunedau trefol a gwledig Cymru.

Mae’r grŵp Siarter Cyfiawnder Cartrefi yn gydweithrediad gwleidyddol di-blaid ar draws Cymru. Gwnaethom ymchwilio i’r holl faterion a’r atebion a gynigiwyd gan eraill a’u crynhoi mewn wyth maes cyflawnadwy a chadarnhaol ar gyfer gweithredu.

Gweithredu gofynion y Siarter; defnyddio Cynulliad Dinasyddion i sbarduno’r newid:
1. Datgan argyfwng tai yng Nghymru
2. Creu bil i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb tai.
3. Amddiffyn ein cymunedau; rhai gwledig a threfol.
4. Amddiffyn y Gymraeg a diwylliant Cymru.
5. Diwygio darpariaeth tai cymdeithasol.
6. Mynd i’r afael â’r mater dybryd perchnogaeth ail gartrefi ar frys.
7. Diwygio cyfreithiau cynllunio i ymateb i anghenion tai lleol.
8. Creu Cynulliad Dinasyddion ar dai.

I gael mwy o wybodaeth am bob gofyniad, ewch i siartercartrefi.org

Amddiffynnwch bobl Cymru – cymerwch gamau brys ar yr argyfwng tai nawr – Deisebau (senedd.cymru)

#argyfwngtai