Letter template / Templed llythyr

Dear (name),

Please endorse and support the Wales Housing justice Charter.

To register your support for the charter please email siartercartrefi@gmail.com

The housing crisis is having a profound impact on the people of Wales.  We need to take action and protect communities from unfettered house price growth, second home ownership and extractive tourism.

We also need action on unaffordable tenancies and insecure and substandard rental properties.

The Welsh Housing Charter outlines eight demands for change inline with the Wales Future Generations and Well being Act   and Cymraeg 2050.

Protect our communities, support the human right of the people of Wales to affordable, quality and healthy places to live.

The Housing Justice Charter

Our housing justice demands for Wales:

1. Declare a housing emergency in Wales

2. Create a bill to address housing inequality. Enshrine in law  the human right of the people of Wales to  affordable, good quality and healthy places to live.

3. Protect our communities; rural and urban. Use planning laws and other legislation to ensure that the people of  Wales can access truly affordable housing by ownership or tenancy. Acknowledge the importance of cohesive and vibrant communities and address the issues undermining them. Stop people being priced out of living where they are rooted. Protect tenants in the private rented sector and curb unfettered price rises, help stop generation rent being left behind and locked into the rental market.

4. Protect Welsh Language and culture. Planning laws should support Welsh speaking within communities in order to maintain and extend its use as a living language and acknowledge its role in sustaining and enhancing community cohesion, culture and heritage. Use housing legislation and planning to ambitiously contribute to Cymraeg 2050 and the Well-being of Future Generations Act.

5. Reform social housing provision. Provide sufficient social housing to meet local demand and built to the highest sustainable standards.   Purchase and renovate existing properties as well as create net-zero new builds. Make social housing truly affordable, good quality and equitable and be led by local communities in its delivery.

6. Urgently address the pressing issue of second home ownership. In partnership with local and national government, use tools such as planning, legislation, percentage caps, taxation and licencing to reduce the loss of housing stock and the erosion of vibrant, cohesive communities.  

7.  Reform planning laws to respond to local housing needs. Work to make the planning system more accessible for everyone, less adversarial and more democratised to meet the needs of communities. Empower communities to have more say over  developments in rural and urban spaces and reform accountability procedures to provide easy recourse for inadequate or unsafe developments.

8. Create a citizens assembly on housing. A representative group of citizens will research, debate and make recommendations on solutions to the housing crisis in Wales.

To register your support for the Charter please email siartercartrefi@gmail.com.

Yours sincerely,

NAME

FULL ADDRESS


Annwyl (enw),

Cymeradwywch a chefnogwch Siarter cyfiawnder Tai Cymru. https://siartercartrefi.org/

I gofrestru eich cefnogaeth i’r Siarter plis anfonwch e-bost at siartercartrefi@gmail.com

Mae’r argyfwng tai yn cael effaith ddwys ar bobl Cymru. Mae angen i ni weithredu ac amddiffyn cymunedau rhag twf prisiau dilyffethair, perchnogaeth ail gartref a thwristiaeth echdynnol.

Mae angen gweithredu hefyd ar denantiaethau anfforddiadwy ac rhenti ansicr ac eiddo is-safonol.

Mae Siarter Tai Cymru yn amlinellu wyth galw am newid yn unol â Deddf Cenedlaethau a Lles y Dyfodol Cymru https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/

a Cymraeg 2050. https://llyw.cymru/cymraeg-2050-strategaeth-y-gymraeg

Amddiffyn ein cymunedau, cefnogi hawl ddynol pobl Cymru i lefydd fforddiadwy, o ansawdd ac iach i fyw.

Y Siarter Cyfiawnder Cartrefi 

Dyma ein gofynion cyfiawnder tai ar gyfer Cymru:

1. Datgan argyfwng tai yng Nghymru

2. Creu bil i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb tai. Sicrhewch yn ôl y gyfraith hawl ddynol pobl Cymru i lefydd byw fforddiadwy, o ansawdd da ac i fyw.

3. Amddiffyn ein cymunedau; gwledig a threfol. Defnyddiwch gyfreithiau cynllunio a deddfwriaeth arall i sicrhau bod pobl Cymru yn gallu cael mynediad at dai gwirioneddol fforddiadwy trwy berchnogaeth neu denantiaeth. Cydnabod pwysigrwydd cymunedau cydlynol a bywiog a mynd i’r afael â’r materion sy’n eu tanseilio. Atal pobl rhag cael eu prisio allan o fyw lle maen nhw wedi’u gwreiddio. Amddiffyn tenantiaid yn y sector rhentu preifat a ffrwyno codiadau prisiau dilyffethair, helpu i atal rhent cenhedlaeth rhag cael ei adael ar ôl a’i gloi i’r farchnad rentu.

4. Amddiffyn Iaith a diwylliant Cymraeg. Dylai deddfau cynllunio gefnogi siarad Cymraeg o fewn cymunedau er mwyn cynnal ac ehangu ei defnydd fel iaith fyw a chydnabod ei rôl wrth gynnal a gwella cydlyniant, diwylliant a threftadaeth gymunedol. Defnyddiwch ddeddfwriaeth a chynllunio tai i gyfrannu’n uchelgeisiol at Cymraeg 2050 a Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol.

5. Diwygio darpariaeth tai cymdeithasol. Darparu digon o dai cymdeithasol i ateb y galw lleol ac wedi’u hadeiladu i’r safonau cynaliadwy uchaf. Prynu ac adnewyddu eiddo presennol yn ogystal â chreu adeiladau newydd net-sero. Gwneud tai cymdeithasol yn wirioneddol fforddiadwy, o ansawdd da ac yn deg ac yn cael eu harwain gan gymunedau lleol wrth ei ddarparu.

6. Mynd i’r afael â mater dybryd perchnogaeth ail gartref ar frys. Mewn partneriaeth â llywodraeth leol a chenedlaethol, defnyddiwch offer fel cynllunio, deddfwriaeth, capiau canrannol, trethiant a thrwyddedu i leihau colli stoc dai ac erydiad cymunedau bywiog, cydlynol.

7. Diwygio deddfau cynllunio i ymateb i anghenion tai lleol. Gweithio i wneud y system gynllunio yn fwy hygyrch i bawb, yn llai gwrthwynebus ac yn fwy democrataidd i ddiwallu anghenion cymunedau. Grymuso cymunedau i gael mwy o lais dros ddatblygiadau mewn gofodau gwledig a threfol a diwygio gweithdrefnau atebolrwydd i ddarparu mynediad hawdd at ddatblygiadau annigonol neu anniogel.

8. Creu cynulliad dinasyddion ar dai. Bydd grŵp cynrychioliadol o ddinasyddion yn ymchwilio, yn dadlau ac yn gwneud argymhellion ar atebion i’r argyfwng tai yng Nghymru.

I gofrestru eich cefnogaeth i’r Siarter plîs anfonwch e-bost at siartercartrefi@gmail.com

Yn ddiffuant,

ENW

CYFEIRIAD LLAWN

%d bloggers like this: