Wales Housing Emergency Conference – Cynhadledd Argyfwng Tai Cymru

Co-producing ideas, solutions and action – Cyd-gynhyrchu syniadau, atebion a gweithredu

The conference was an intense and positive day. Thank you to everyone that attended for making it such a powerful and successful event. 

We  are grateful for the rich conversation and networking and for sharing of ideas and knowledge. We have received many messages from attendees who have expressed how glad they were to have attended and  to have had an opportunity to explore solutions to the problems we are facing.

More than that, people expressed how moved they were by the whole event. We think this vindicates our call for more community involvement in addressing these big issues. 

Roedd y gynhadledd yn ddiwrnod dwys a chadarnhaol. Diolch i bawb i am ei wneud yn ddigwyddiad mor bwerus a llwyddiannus.

Rydym yn ddiolchgar am y sgwrs gyfoethog a’r rhwydweithio ac am rannu eich syniadau a’ch gwybodaeth. Rydym wedi derbyn llawer o negeseuon gan fynychwyr sydd wedi mynegi pa mor falch oeddent o fod wedi mynychu ac wedi cael cyfle i archwilio atebion i’r problemau yr ydym yn eu hwynebu.

Yn fwy na hynny, mynegodd pobl pa mor gyffrous oeddent gan y digwyddiad cyfan. Credwn fod hyn yn cyfiawnhau ein galwad am fwy o gyfranogiad cymunedol wrth fynd i’r afael â’r materion mawr hyn.

The Siarter team will take the next few weeks to collate and organise all of the material, if you would like to help – please get in touch.

The report will go to Julie James, Minister for Housing and Climate Change along with the Future Generations and Welsh language Commissioner’s offices, who would like to use our [your] evidence in their decision making. 

We plan to create further events for engagement towards meaningful action. We will also be exploring the idea of more deliberation through Citizens Assemblies.

In order to ensure the work continues, we are looking at ways to strengthen Siarter’s resilience and capacity. Watch this space! 

With thanks again to the Coproduction Wales team, Cymdeithas yr Iaith and of course the Welsh Government for funding and supporting this event.

Bydd tîm y Siarter yn cymryd yr ychydig wythnosau nesaf i gyfosod a threfnu’r holl ddeunydd- plis cysylltwch os hoffech helpu.

Bydd yr adroddiad yn mynd at Julie James, y Gweinidog Tai a Newid Hinsawdd ynghyd â swyddfeydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Gymraeg, a hoffent ddefnyddio ein [eich] tystiolaeth wrth wneud penderfyniadau.

Rydym yn bwriadu creu digwyddiadau pellach ar gyfer trafodaethau tuag at weithredu ystyrlon. Byddwn hefyd yn archwilio’r syniad o fwy o drafod drwy’r Cynulliadau Dinasyddion.

Er mwyn sicrhau bod y gwaith yn parhau, rydym yn edrych ar ffyrdd o gryfhau gwydnwch a chapasiti Siarter. Gwyliwch y gofod hwn!

Gyda diolch unwaith eto i dîm Cydgynhyrchu Cymru, Cymdeithas yr Iaith ac wrth gwrs Llywodraeth Cymru am ariannu a chefnogi’r digwyddiad hwn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: