A meeting with Senedd minister Julie James! Cyfarfod gyda Gweinidog y Senedd, Julie James!

Latest update / Diweddariad

Great news! Siarter Cartrefi have organised a meeting between eight grassroots community groups campaigning on housing issues and housing minister Julie James. We are meeting to see if we can agree the Welsh Government to enable an emergency housing conference and citizens assemblies. 

Cara Wilson from The Housing Justice Charter said;

“We hope that Welsh Government will work with us to enable citizens to participate in finding the right housing solutions for our communities as we need to draw on the whole of Welsh society to solve our problems. Citizens assemblies are a powerful tool towards engagement and action.”

We could go into how despairing we feel; how Wales has the worst child poverty figures in the UK and how that relates to housing costs; how communities in Wales are the most disempowered in the UK; how we watch as communities around us become hollowed out, but we want to focus on action and solutions to turn this around as quickly as possible.

What are citizens’ assemblies?

They have been successfully used around the world to unlock more effective action on thorny issues such as abortion in Ireland, and constitutional change in Ireland in Canada. According to Citizens Assembly UK ‘ a Citizens’ Assembly is a representative group of citizens who are selected at random from the population to learn about, deliberate upon, and make recommendations in relation to a particular issue or set of issues. It is still up to elected politicians whether or not to follow the assembly’s recommendations.’ We need to work together to deliver change.

Who is coming?

The groups represented are  Siarter Cartrefi, Cymdeithas Yr IaithUndod, Sail Cymru, Dyfodol yr IaithGorau i Gymru, Hawl I fyw AdraAcorn Aberystwyth Acorn Cardiff and Melin Drafod

Watch out for our update in June for how it all went, and  ……….Wish us well!

Newyddion gwych! Mae Siarter Cartrefi wedi trefnu cyfarfod rhwng wyth grŵp cymunedol sy’n ymgyrchu ar faterion tai a’r gweinidog tai Julie James. Rydym yn cyfarfod i weld a allwn gytuno â Llywodraeth Cymru i alluogi cynhadledd tai brys a chynulliadau dinasyddion.

Dywedodd Cara Wilson o Siarter Cyfiawnder Cartrefi ;

“Rydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda ni i alluogi dinasyddion i gymryd rhan mewn dod o hyd i’r atebion tai cywir i’n cymunedau gan fod angen i ni ddefnyddio cymdeithas Cymru gyfan i ddatrys ein problemau. Mae cynulliadau dinasyddion yn arf pwerus tuag at ymgysylltu a gweithredu.”

Gallem sôn am ba mor anobeithiol yr ydym yn teimlo; sut y mae gan Gymru’r ffigurau tlodi plant gwaethaf yn y DU a sut y mae hynny’n ymwneud â chostau tai; sut y mae cymunedau yng Nghymru yn cael eu datgysylltu fwyaf yn y DU; sut yr ydym yn gwylio wrth i gymunedau o’n cwmpas gael eu twyllo, ond yr ydym am ganolbwyntio ar weithredu ac atebion i newid hyn cyn gynted â phosibl.

Beth yw Cynulliadau Dinasyddion?

Fe’u defnyddiwyd yn llwyddiannus ledled y byd i ddatgloi gweithredu mwy effeithiol ar faterion dyrys fel erthyliad yn Iwerddon, a newid cyfansoddiadol yn Iwerddon yng Nghanada. Yn ôl Citizens Assembly UK mae Cynulliad Dinasyddion yn grŵp cynrychioliadol o ddinasyddion sy’n cael eu dewis ar hap o’r boblogaeth i ddysgu am fater neu set benodol o faterion, ei drafod, a gwneud argymhellion mewn perthynas â mater neu set benodol o faterion.

Pwy sy’n dod?

Y grwpiau fydd yn cael eu cynrychioli yw  Siarter Cartrefi, Cymdeithas Yr IaithUndod, Sail Cymru, Dyfodol yr IaithGorau i Gymru, Hawl I fyw AdraAcorn Aberystwyth Acorn Cardiff a Melin Drafod.

Gwyliwch allan am ein diweddariad ym mis Mehefin am sut aeth y cyfan, a ………. Dymunwch yn dda i ni!

2 thoughts on “A meeting with Senedd minister Julie James! Cyfarfod gyda Gweinidog y Senedd, Julie James!

  1. Llongyfarchiadau mawrion mawr! Tenacity rewarded. I look forward to further news.The wheels do turn slowly don’t they?
    Dave M.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: