We propose an Emergency Housing Conference to facilitate campaign and community voices. Rydym yn cynnig Cynhadledd Tai Brys i hwyluso lleisiau ymgyrchu a chymunedol.

Outline:

“Work with organisations and communities to set a vision and long-term strategy for the future of housing in Wales.” – Recommendations for Welsh Government, The Future Generations Report 2020, Housing Chapter 5 page 47. 

We endorse and encourage this recommendation. 

Background:

Ministers have often expressed their interest in hearing from the wider community with their ideas and solutions on the  housing crisis. Welsh Government has also acknowledged the wealth of knowledge and creativity in Wales. The Welsh Government is well placed to enable these voices to be heard. 

The innovative and inspirational Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 has set an important tone in Wales. Community and campaign groups can help to meet its goals by creating a format for meaningful community engagement, especially important in times of crisis. 

Proposal:

As a first step we respectfully request that the Welsh Government facilitates an emergency housing conference for community voices.  We ask that campaign groups, county councillors and others working on this housing crisis are involved. 

A joint conference team, in part made up of campaigners, would invite representatives to give presentations on the problems and their proposed solutions. Ministers would be invited to respond. We propose  that it should be chaired by the Future Generations Commissioner. The event should be solutions focussed and  should form the basis of a Citizens Assemblies programme. 

Aims:

To facilitate and include community voices in the process of finding solutions to the housing crisis.

To create a positive and dynamic working relationship between the Future Generations Commission, the Welsh Government and those working on housing in the community.

To conclude the conference with an agreed ongoing structure of working together and agreed actions.

Conclusion:

This conference is an opportunity to move to the democratisation of Housing Policy, to empower community voices and initiate a format for engagement and action.

Amlinelliad:

“Gweithio gyda sefydliadau a chymunedau i osod gweledigaeth a strategaeth hirdymor ar gyfer dyfodol tai yng Nghymru.” – Argymhelliad Polisi Tai, Pennod 5, tudalen 49 o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

Rydym yn cymeradwyo ac yn annog yr argymhelliad hwn.

Cefndir:

Mae gweinidogion yn aml wedi mynegi eu diddordeb mewn clywed gan y gymuned ehangach am eu syniadau am,  a’u datrysiadau o, yr argyfwng tai. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cydnabod cyfoeth gwybodaeth a chreadigrwydd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa dda i alluogi clywed y lleisiau hyn.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn arloesol ac ysbrydoledig  a wedi creu naws bwysig yng Nghymru. Gall grwpiau cymunedol ac ymgyrchu helpu i gyflawni ei nodau trwy greu fformat ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned yn ystyrlon, sydd yn arbennig o bwysig ar adegau o argyfwng.

Cynnig:

Fel cam cyntaf gofynnwn yn barchus i Lywodraeth Cymru hwyluso cynhadledd tai brys ar gyfer lleisiau cymunedol. Gofynnwn i grwpiau ymgyrchu, cynghorwyr sir ac eraill sy’n gweithio ar yr argyfwng tai gael cymryd rhan.

Byddai tîm cynhadledd, yn rhannol yn cynnwys ymgyrchwyr, yn gwahodd cynrychiolwyr i roi cyflwyniadau ar y problemau a’u datrysiadau arfaethedig. Byddai gweinidogion yn cael eu gwahodd i ymateb. Rydym yn cynnig y dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gadeirio trafodaeth rhwng ymgyrchwyr a gweinidogion. Dylai’r digwyddiad ganolbwyntio ar atebion a gallai fod yn sail i raglen Cynulliadau Dinasyddion.

Amcanion:

Hwyluso lleisiau cymunedol yn y broses o ddod o hyd i atebion i’r argyfwng tai.

Creu perthynas waith gadarnhaol a deinamig rhwng y Comisiwn Llesiant, Llywodraeth Cymru a’r rhai sy’n gweithio ar dai yn y gymuned

I gloi’r gynhadledd gyda strwythur parhaus cytunedig o weithio gyda’n gilydd a chamau y cytunwyd arnynt.

Casgliad:

Mae’r gynhadledd hon yn gyfle i symud i ddemocrateiddio Polisi Tai, i rymuso lleisiau cymunedol a chychwyn trefn ar gyfer ymgysylltu a gweithredu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: